Agreement between Scheimpflug Camera and the Swept-source Optical Coherence Tomography Measurements in Keratometry and Higher-order Aberrations
Yujin Gim, Roo Min Jun, Kyung Eun Han
Korean J Ophthalmol. 2021;35(5):337-348.   Published online 2021 Jul 8     DOI: https://doi.org/10.3341/kjo.2021.0076
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical applications of anterior segment swept-source optical coherence tomography: A systematic review
Ibadulla Mirzayev, Ahmet Kaan Gündüz, Pınar Aydın Ellialtıoğlu, Ömür Özlenen Gündüz
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy.2023; 42: 103334.     CrossRef
Correction of Asymmetric Bowtie Corneal Astigmatism with a Toric Intraocular Lens: Outcomes and Accuracy of Measurement Modes
Hao Li, Wenwen He, Donglin Guo, Yanwen Fang, Jiaqi Meng, Keke Zhang, Xiangjia Zhu, Yi Lu
Journal of Personalized Medicine.2023; 13(3): 401.     CrossRef
Corneal Higher-Order Aberrations Measurements: Precision of SD-OCT/Placido Topography and Comparison with a Scheimpflug/Placido Topography in Eyes After Small-Incision Lenticule Extraction
Rui Ning, Xiaomin Huang, Yili Jin, Chak Seng Lei, Xindi Ma, Shuoyu Xu, Jinxuan Xiahou, Giacomo Savini, Domenico Schiano-Lomoriello, Xiaoying Wang, Xingtao Zhou, Jinhai Huang
Ophthalmology and Therapy.2023; 12(3): 1595.     CrossRef
Comparison of corneal measurements in normal and keratoconus eyes using Anterior Segment Optical Coherence Tomography (AS-OCT) and Pentacam HR topographer
Omar M. Said, Mahmoud Kamal, Sara Tawfik, Ahmed Tamer Sayed Saif
BMC Ophthalmology.2023;[Epub]     CrossRef
Comparison of a New Scheimpflug Camera and Swept-Source Optical Coherence Tomographer for Measurements of Anterior Segment Parameters
Xiaomin Huang, Xuanqiao Lin, Yizhou Yang, Jinjin Yu, Jiacheng Wang, Kexin Li, Yiran Wang, Giacomo Savini, Domenico Schiano-Lomoriello, Xingtao Zhou, Jinhai Huang
Ophthalmology and Therapy.2023; 12(6): 3187.     CrossRef