Choroidal Blood Flow Change in Eyes with High Myopia
Young Seong Yang, Jae Woong Koh
Korean J Ophthalmol. 2015;29(5):309-314.   Published online 2015 Sep 22     DOI: https://doi.org/10.3341/kjo.2015.29.5.309
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Macular and peripapillary Choroidal Vascularity Index in children with different refractive status
Ziyi Qi, Xiaoxiao Liu, Shuyu Xiong, Jingjing Wang, Jun Chen, Zhuoting Zhu, Grace Brochert, Bo Zhang, Junjie Deng, Tianyu Cheng, Xiangui He, Xun Xu
Eye.2024; 38(3): 606.     CrossRef
Microvascular Alterations of Peripapillary Choriocapillaris in Young Adult High Myopia Detected by Optical Coherence Tomography Angiography
Jie Lei, Yuanyuan Fan, Yan Wu, Songtao Yuan, Yurong Ye, Kun Huang, Qiang Chen, Bin Yang, Ping Xie
Journal of Personalized Medicine.2023; 13(2): 289.     CrossRef
Diurnal changes in choroidal optical coherence tomography angiography indices over 24 hours in healthy young adults
Barsha Lal, David Alonso-Caneiro, Scott A. Read, Andrew Carkeet
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Association of n-3 polyunsaturated fatty acid intakes with juvenile myopia: A cross-sectional study based on the NHANES database
Zixiu Zhou, Sizhen Li, Qingsong Yang, Xiaodong Yang, Yating Liu, Kuanxiao Hao, Shanshan Xu, Na Zhao, Pengjie Zheng
Frontiers in Pediatrics.2023;[Epub]     CrossRef
Correspondence
Brughanya Subramanian, Rajiv Raman, Dhanashree Ratra
Retina.2023; 43(7): e48.     CrossRef
Quantitative assessment of the choroidal vasculature in myopic macular degeneration with optical coherence tomographic angiography
Yee Shan Dan, Kai Xiong Cheong, Shen Yi Lim, Qiu Ying Wong, Rachel S. Chong, Chee Wai Wong, Quan V. Hoang
Frontiers in Ophthalmology.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of dopamine D2 receptor antagonists on retinal pigment epithelial/choroid complex metabolism in form‐deprived myopic guinea pigs
Pinghui Wei, Guoge Han, Yan Wang
PROTEOMICS.2023;[Epub]     CrossRef
Application of Artificial Intelligence to Quantitative Assessment of Fundus Tessellated Density in Young Adults with Different Refractions
Runkuan Li, Xiaoxiao Guo, Xiuyan Zhang, Xiuzhen Lu, Qiuxin Wu, Qingmei Tian, Bin Guo, Jing Xu, Guodong Tang, Jiaojiao Feng, Lili Zhao, Saiguang Ling, Zhou Dong, Jike Song, Hongsheng Bi
Ophthalmic Research.2023; : 706.     CrossRef
Ocular pulse amplitude (OPA) in canine ADAMTS10-open-angle glaucoma (ADAMTS10-OAG)
Vanessa A. Raphtis, Dhruv Sharma, Sichao Wang, Jae Y. Kim, Amanda L. Jacobson, Christine D. Harman, András M. Komáromy
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.2023;[Epub]     CrossRef
Correlation between retrobulbar blood flow parameters and retinal nerve fiber, ganglion cell and inner plexus layer thickness in myopia
Ewa M Grudzińska, Daniel Zaborski, Monika Modrzejewska
European Journal of Ophthalmology.2022; 32(1): 643.     CrossRef
Structural and haemodynamic properties of ocular vasculature in axial myopia
Mei Zhao, Andrew KC Lam, Allen MY Cheong
Clinical and Experimental Optometry.2022; 105(3): 247.     CrossRef
Choroidal Morphologic and Vascular Features in Patients With Myopic Choroidal Neovascularization and Different Levels of Myopia Based on Image Binarization of Optical Coherence Tomography
Xinglin Wang, Jiarui Yang, Yushi Liu, Luling Yang, Huaqin Xia, Xiaotong Ren, Qingyi Hou, Yimeng Ge, Changguan Wang, Xuemin Li
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
The relationship between choroidal blood flow and glaucoma progression in a Japanese study population
Naoki Kiyota, Yukihiro Shiga, Kazuko Omodaka, Toru Nakazawa
Japanese Journal of Ophthalmology.2022; 66(5): 425.     CrossRef
Electroacupuncture Improves Choroidal Blood Flow to Inhibit the Development of Lens-Induced Myopia in Guinea Pigs
Ting Yu, Xiaofeng Xie, Huixia Wei, Qiuxin Wu, Xiuyan Zhang, Qingmei Tian, Jike Song, Hongsheng Bi, Daniel Kam Wah Mok
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2022; 2022: 1.     CrossRef
PPARγ modulates refractive development and form deprivation myopia in Guinea pigs
Miaozhen Pan, Zhenqi Guan, Peter S. Reinach, Lin Kang, Yuqing Cao, Dengke Zhou, Nethrajeith Srinivasalu, Fei Zhao, Jia Qu, Xiangtian Zhou
Experimental Eye Research.2021; 202: 108332.     CrossRef
Improvement of retinal tissue perfusion after circuit resistance training in healthy older adults
Juan Zhang, Keri Strand, Matthew Totillo, Qi Chen, Joseph F. Signorile, Hong Jiang, Jianhua Wang
Experimental Gerontology.2021; 146: 111210.     CrossRef
Assessment of Choroidal Vascularity and Choriocapillaris Blood Perfusion in Anisomyopic Adults by SS-OCT/OCTA
Hao Wu, Guoyun Zhang, Meixiao Shen, Renchang Xu, Pengqi Wang, Zhenqi Guan, Zhu Xie, Zi Jin, Sisi Chen, Xinjie Mao, Jia Qu, Xiangtian Zhou
Investigative Opthalmology & Visual Science.2021; 62(1): 8.     CrossRef
The influence of the choroid on the onset and development of myopia: from perspectives of choroidal thickness and blood flow
Yilin Liu, Lijun Wang, Yanyun Xu, Zuoxiang Pang, Guoying Mu
Acta Ophthalmologica.2021; 99(7): 730.     CrossRef
Dietary ω-3 polyunsaturated fatty acids are protective for myopia
Miaozhen Pan, Fei Zhao, Bintao Xie, Hao Wu, Sen Zhang, Cong Ye, Zhenqi Guan, Lin Kang, Yuqing Zhang, Xuan Zhou, Yi Lei, Qi Wang, Li Wang, Fan Yang, Chenchen Zhao, Jia Qu, Xiangtian Zhou
Proceedings of the National Academy of Sciences.2021;[Epub]     CrossRef
Refractive Error and Eye Health: An Umbrella Review of Meta-Analyses
Yin-hao Wang, Chen Huang, Yu-lin Tseng, Jing Zhong, Xue-min Li
Frontiers in Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Decreased Choroidal Blood Perfusion Induces Myopia in Guinea Pigs
Xuan Zhou, Sen Zhang, Fan Yang, Yaozhen Yang, Qin Huang, Chengjie Huang, Jia Qu, Xiangtian Zhou
Investigative Opthalmology & Visual Science.2021; 62(15): 30.     CrossRef
High-Resolution Image Analysis Reveals a Decrease in Lens Thickness and Cone Density in a Cohort of Young Myopic Patients
Xiaoyu Xin, Qingge Guo, Shuai Ming, Changgeng Liu, Zhongfeng Wang, Bo Lei
Frontiers in Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Effect of Topical Pilocarpine on Choroidal Thickness in Healthy Subjects
Dmitrii S. Maltsev, Alexei N. Kulikov, Alexander S. Vasiliev
Optometry and Vision Science.2020; 97(6): 457.     CrossRef
Up-Regulation of Matrix Metalloproteinase-2 by Scleral Monocyte–Derived Macrophages Contributes to Myopia Development
Fei Zhao, Hao Wu, Peter S. Reinach, Yi Wu, Ying Zhai, Yi Lei, Li Ma, Yongchao Su, Yizhong Chen, Fen Li, Xing Liu, Nethrajeith Srinivasalu, Jia Qu, Xiangtian Zhou
The American Journal of Pathology.2020; 190(9): 1888.     CrossRef
Ocular blood flow as a clinical observation: Value, limitations and data analysis
Alon Harris, Giovanna Guidoboni, Brent Siesky, Sunu Mathew, Alice C. Verticchio Vercellin, Lucas Rowe, Julia Arciero
Progress in Retinal and Eye Research.2020; 78: 100841.     CrossRef
Myopia
Paul N. Baird, Seang-Mei Saw, Carla Lanca, Jeremy A. Guggenheim, Earl L. Smith III, Xiangtian Zhou, Kyoko-Ohno Matsui, Pei-Chang Wu, Padmaja Sankaridurg, Audrey Chia, Mohamad Rosman, Ecosse L. Lamoureux, Ryan Man, Mingguang He
Nature Reviews Disease Primers.2020;[Epub]     CrossRef
Increased Choroidal Blood Perfusion Can Inhibit Form Deprivation Myopia in Guinea Pigs
Xuan Zhou, Sen Zhang, Guoyun Zhang, Yizhong Chen, Yi Lei, Jing Xiang, Renchang Xu, Jia Qu, Xiangtian Zhou
Investigative Opthalmology & Visual Science.2020; 61(13): 25.     CrossRef
Changes in Choroidal Thickness and Choroidal Blood Perfusion in Guinea Pig Myopia
Sen Zhang, Guoyun Zhang, Xuan Zhou, Renchang Xu, Siyao Wang, Zhenqi Guan, Juan Lu, Nethrajeith Srinivasalu, Meixiao Shen, Zi Jin, Jia Qu, Xiangtian Zhou
Investigative Opthalmology & Visual Science.2019; 60(8): 3074.     CrossRef
Optical coherence tomography angiography of superficial retinal vessel density and foveal avascular zone in myopic children
Joanna Gołębiewska, Karolina Biała-Gosek, Agnieszka Czeszyk, Wojciech Hautz, Ireneusz Grulkowski
PLOS ONE.2019; 14(7): e0219785.     CrossRef
Macular Choroidal Thickness Changes in Development, Progression, and Spontaneous Resolution of Epiretinal Membrane
Eun Young Choi, Jongwook Han, Sung Chul Lee, Christopher Seungkyu Lee
Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina.2019; 50(10): 627.     CrossRef
Modern Diagnostic Techniques for the Assessment of Ocular Blood Flow in Myopia: Current State of Knowledge
Ewa Grudzińska, Monika Modrzejewska
Journal of Ophthalmology.2018; 2018: 1.     CrossRef
Pathway analysis identifies altered mitochondrial metabolism, neurotransmission, structural pathways and complement cascade in retina/RPE/ choroid in chick model of form-deprivation myopia
Loretta Giummarra, Sheila G. Crewther, Nina Riddell, Melanie J. Murphy, David P. Crewther
PeerJ.2018; 6: e5048.     CrossRef
Retinal nerve fiber layer (RNFL) integrity and its relations to retinal microvasculature and microcirculation in myopic eyes
Dongyi Qu, Ying Lin, Hong Jiang, Yi Shao, Yingying Shi, Shriya Airen, Giovanni Gregori, Jianhua Wang
Eye and Vision.2018;[Epub]     CrossRef
Subfoveal Choroidal Vascularity in Myopia: Evidence From Spectral-Domain Optical Coherence Tomography
Rayan A. Alshareef, Mohammed K. Khuthaila, Abhilash Goud, Kiran Kumar Vupparaboina, Soumya Jana, Jay Chhablani
Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina.2017; 48(3): 202.     CrossRef
Choroidal Thickness in 3001 Chinese Children Aged 6 to 19 Years Using Swept-Source OCT
Shuyu Xiong, Xiangui He, Junjie Deng, Minzhi Lv, Jiali Jin, Sifei Sun, Chunxia Yao, Jianfeng Zhu, Haidong Zou, Xun Xu
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Choroidal vascular analysis in myopic eyes: evidence of foveal medium vessel layer thinning
Rayan A. Alshareef, Mohammed K. Khuthaila, Manideepak Januwada, Abhilash Goud, Daniela Ferrara, Jay Chhablani
International Journal of Retina and Vitreous.2017;[Epub]     CrossRef
Comparison between Optic Disc Torsion of Fellow Eyes in Unilateral Normal-tension Glaucoma and Normal Eyes
Jin-Ho Joo, Jeong Han Choi, Tae Gi Kim, Jaheon Kang
Journal of the Korean Ophthalmological Society.2017; 58(8): 974.     CrossRef
CHORIORETINAL WHITE DOT LESIONS IN EYES WITH MULTIFOCAL CHOROIDITIS AND TILTED DISK SYNDROME WITH INFERIOR STAPHYLOMA
Polina Astroz, Sarah Mrejen, Eric H. Souied, Camille Jung, Salomon Y. Cohen
Retina.2017; 37(1): 154.     CrossRef
Comment on: Choroidal Blood Flow Change in Eyes with High Myopia
Abdullah Kaya
Korean Journal of Ophthalmology.2016; 30(1): 78.     CrossRef
Scleral TGF-β1 and Smad3 expression is altered by TCM Bu Jing Yi Shi Tablets in guinea pigs with form-deprivation myopia
Ya Mo, Yi Wang, Bin Cao, Jiajia Zhang, Guoting Ren, Ting Yang
Journal of Traditional Chinese Medical Sciences.2016; 3(2): 124.     CrossRef